A  A  A
   


สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)

 

ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เลขที่ 1010000625531 มีที่ตั้ง ณ 900/29 อาคารเอสวีซิตี้ ชั้น30 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

โดยมีสมาชิกแรกเริ่มก่อตั้งทั้งสิ้น 146 คน มีมูลค่าหุ้นเริ่มต้นดำเนินกิจการ 161,410 บาท โดยมีเดือนสิ้นปีบัญชี ณ สิ้นเดือนมกราคม ของทุกปี

และจากการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานที่มีจิตอาสาและได้รับเลือกจากสมาชิก ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังบริหารเงินทุน โดยนำเงินทุนไปสร้างผลกำไรที่ได้ผลตอบแทนสูงและปลอดภัยอีกด้วย

จึงทำให้ผลประกอบการในสิ้นปีบัญชี 2554 มีผลกำไรสามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยนคืนแก่สมาชิกในปีแรกของการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ฯได้อย่างภาคภูมิใจ 

 

 

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวันฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงจาก คุณอดิศร แก้วบูชา ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ของรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประโยชน์แก่พนักงานอย่างมาก

ดังนั้นคุณอดิศร แก้วบูชา จึงได้ดำริและอนุญาติให้พนักงานของบริษัท ดาต้าวันฯ และพนักงานบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวันฯ ขึ้น เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้พนักงานสามารถได้รับสวัสดิการต่างๆ มากขึ้น เช่น ทางด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านสุขภาพและครอบครัว และยังเป็นการให้พนักงานได้เก็บออมเพื่อความสุขและความมั่นคงในชีวิตอนาคตอย่างยั่งยืนอีกด้วย