A  A  A


              ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

  • ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น 2554

  • ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 2554

  • ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ 2554

  • ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน 2554
   ประกาศ   สหกรณ์ออมทรัพย์ ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

  • ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้                                        

  • ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก