A  A  A


ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ 2553


        ตามมติของที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้ข้อบังคับนี้เป็นข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้

        ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ 2553”
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนในข้อบังคับนี้
ข้อบังคับ หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

สมาชิก หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับเต็ม       ดาวน์โหลดที่นี่