A  A  A

พระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
--------------
(พระปรมาภิไธย)ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปีจจุบัน
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ พระราชบัญญัติมีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับตามมาตรา ๓๕
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับเต็ม            ดาวน์โหลดที่นี่
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553 ฉบับเต็ม            ดาวน์โหลดที่นี่