A  A  A

สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556

หากท่านมีคุณสมบัติ...ดังต่อไปนี้

มีใจรักในงานอาสา
บริหารจัดการเวลาได้พอสมควร
มากันด้วยใจ...เกินร้อย

อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เติบโตไปพร้อม ๆ กัน
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครเป็น

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

ใบสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556