A  A  A

 

 

 

ขั้นตอนอนุมัติ

 1. หากข้อมูลครบถ้วนใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 3 วันทำการ (กู้ฉุกเฉิน)
 2. หากอนุมัติแล้วจะได้รับเงินในวันถัดไปจากวันอนุมัติ
 3. ทำเช็ค สั่งจ่าย นำเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้กู้
  ค่าธรรมเนียมผู้กู้เป็นผู้รับผิดชอบ
  (แนะนำให้ใช้ ธ.ไทยพาณิชย์ จะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ)

เอกสารประกอบเพื่อขอสินเชื่อ

 1. ใบคำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน 1 แผ่น 
  (พิมพ์หน้าหลังในใบเดียวกัน)
 2. ใบยินยอมหักเงินเดือน
 3. ใบสำเนาบัตรประชาชน