พันธกิจ&วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เติบโต ก้าวหน้าไปด้วยกัน

 

 

images
images
 

พันธกิจ (Mission)

  • สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน
  •  เสริมสร้างวินัยทางการเงิน
  •  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
  • ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านการเงินแก่สมาชิก การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
 

วัตถุประสงค์ (Objective)

  • เพื่อสร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน
  • เพื่อให้สมาชิกได้มีวินัยทางการเงิน
  • เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์
  • เพื่อให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
 
images


11 เมษายน 2563

ผู้ชม 1795 ครั้ง