โครงสร้างบุคลากร

คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

   
 

คุณสมชัย วิจิตรสมบัติ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

 
 
คุณสนธยา ปิยะพันธ์
รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ
  คุณนิพล นิสาเฮาะ
รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ
คุณอรอุษา เดชสมบูรณ์รัตน์
กรรมการและเหรัญญิก
คุณชนันท์ภรณ์ วุฒิธนาศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
คุณกาญจน์ธนัศ ศักดิ์อัครภาคิน
กรรมการ
 คุณสุรชัย วรธรรมทองดี
กรรมการ
 คุณสุนิสา หัสดวง
กรรมการ
คุณพจนา ซื่อเจริญกิจ
กรรมการ
คุณณัฏฐนันท์ ชดกลาง
กรรมการ
คุณจันทิมา ธนาวิโรจน์สกุล
กรรมการ
คุณเอกพล สีภู่
กรรมการ
 
คุณวิไล ช่อแก้ว
กรรมการ
คุณธีวิน สองห้อง
กรรมการ
คุณธัญธารีย์ สงแดง
กรรมการ
     

คณะที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564

 
คุณอดิศร แก้วบูชา
ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
  คุณมานพ อักษรเจริญสุข
ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
     

เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

คุณเฉลิมชัย ชมแสง
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ 
คุณแสงเดือน ด้วงสอาด
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
 คุณจินตนา เจียรนัยรุ่งโรจน์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ


04 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 1926 ครั้ง